Skip to content

Terms and Conditions

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej warsawjs.com.

Ogólne warunki

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki na stronie internetowej należy zaprzestać z korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na strone internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można kierować na adres email: [email protected]

Definicje

 1. Strona internetowa - narzędzie o nazwie warsawjs.com, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przypisuje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 3. Warunki - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies.
 4. Właściciel - podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: "FUNDACJA WARSAWJS", wpisana do SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000816242, NIP 9522202026, nr REGON 384965820 ul. Wał Miedzeszyński 420/23 03-994 Warszawa.

Zakres warunków

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
  • a) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  • b) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  • a) w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • b) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  • c) do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  • d) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  • e) do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  • f) do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 13 Polityki Prywatności dostępnej nahttps://warsawjs.com/privacy-policy

Ochrona danych Użytkownika

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatnościhttps://warsawjs.com/privacy-policy

Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.
 2. W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Newsletter

 1. Żeby zapisać się do newslettera, należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego “Mailchimp”.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. W każdej chwili można zmienić swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, lub zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Linki zewnętrzne

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 2. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 3. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.

Zmiana warunków strony internetowej

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

Podstawa prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio przepisy odpowiednich ustaw dotyczących prawa telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną państwa, w którym ma miejsce siedziba Właściciela strony internetowej.

Contact

ul. Wał Miedzeszyński 420/23
03-994 Warszawa

[email protected]

About

WarsawJS is a local community of JavaScript professionals and enthusiasts. We provide a safe space for those looking to improve their JavaScript skills, and join a community that gives back. Like what we do?

Join us on slack!