Skip to content

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony: warsawjs.com jest "FUNDACJA WARSAWJS", wpisana do SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000816242, NIP 9522202026, nr REGON 384965820 ul. Wał Miedzeszyński 420/23 03-994 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 4. świadczenia usługi newslettera;
 5. dochodzenia roszczeń;
 6. archiwizacji;
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 1. udzielone przez Państwa zgody;
 2. niezbędność do wykonania umowy (kupna biletu na wydarzenia organizowane pod hasłem „WarsawJS“) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania);
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze współpracą Administratora z partnerami i sponsorami, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie powierzenia im przetwarzania danych osobowych;
 • kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora;
 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak np. Google Analytics, Facebook Pixel;
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google AdSense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
 • sprostowania danych;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected]

Polityka prywatności i COOKIE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

  Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo współpracując z nami i powierzając nam swoje dane osobowe. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator danych osobowych ("Administrator")

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony: warsawjs.com jest "FUNDACJA WARSAWJS", wpisana do SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000816242, NIP 9522202026, nr REGON 384965820 ul. Wał Miedzeszyński 420/23 03-994 Warszawa.

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • "zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość",
  • "ograniczenie celu",
  • "minimalizacja danych",
  • "prawidłowość",
  • "ograniczenie przechowywania",
  • "integralność i poufność".
 4. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

  Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie Administratora niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

  Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

 5. Jakie dane o Tobie zbieramy

  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

 6. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

  Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

 7. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

  Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu: warsawjs.combędą przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
  • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora, samodzielnie lub we współpracy z innymi
  • podmiotami;
  • świadczenia usługi newslettera;
  • dochodzenia roszczeń;
  • archiwizacji;
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

  • udzielone zgody;
  • niezbędność do wykonania umowy (kupna biletu na wydarzenia organizowane pod hasłem „WarsawJS“) lub do podjęcia
  • działań na żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania);
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 8. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

  Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

  • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak np. Google Analytics, Facebook Pixel;
  • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

  Twoje dane mogą być przekazywane:

  • procesorom w związku ze współpracą Administratora z partnerami i sponsorami, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie powierzenia im przetwarzania danych osobowych;
  • kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora;
  • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Przez jaki okres dane będą przetwarzane

  Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;
  • okres, na jaki została udzielona zgoda.
 10. Jakie masz prawa

  Masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

  Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Administratora w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. W jaki sposób profilujemy

  Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

  • profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
  • profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).
 12. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę [email protected]

 13. Wykorzystywanie plików cookie

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania naszego serwisu do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

  Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

  Więcej informacji:

  • Chrome,
  • Firefox,
  • Safari,
  • Opera,
  • Edge,
  • Internet Explorer.

  Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

  Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/ lub http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 14. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

  Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 15. Zmiany naszej polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, 27.05.2019 r.

Contact

ul. Wał Miedzeszyński 420/23
03-994 Warszawa

[email protected]

About

WarsawJS is a local community of JavaScript professionals and enthusiasts. We provide a safe space for those looking to improve their JavaScript skills, and join a community that gives back. Like what we do?

Join us on slack!